עכו - החברה הכלכלית

חוק חופש המידע


ממונה חוק חופש המידע:

עו"ד נג'ייה בובו – יועמ"ש החכ"ל

כתובת: רח' משמר הים, אצטדיון טוטו עכו, אזור תעשיה עכו דרום.

טלפון: 04-9552539

פקס: 04-9551710

כתובת דואר אלקטרוני: najiabobo@akko.muni.il

לצפיה בלשון חוק חופש המידע לחץ כאן.

לצפיה באתר היחידה לחופש המידע – משרד המשפטים לחץ כאן.

לצפייה בדו"ח חופש המידע לשנת 2016 לחץ כאן.

לצפייה בדו"ח חופש המידע לשנת 2017 לחץ כאן.

לצפייה בדו"ח חופש המידע לשנת 2018 לחץ כאן.

לצפייה בדו"ח חופש המידע לשנת 2019 לחץ כאן.

חוק חופש המידע - מידע לציבור

כללי:
על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, זכאי כל אזרח, תושב או תאגיד לבקש כל מידע המצוי ברשות מקומית, חברה עירונית, חברה ממשלתית ועוד, הכל, כפוף למגבלות הקבועות בחוק. קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה שתעריפיה קבועים בחוק ומתעדכנים מעת לעת.
 
אופן הגשת הבקשה:
כל תושב או תאגיד המבקש להעמיד לרשותו מידע המצוי בידי ההחברה, יידרש לבצע את הפעולות הבאות:  

  • ישלם בקופת החברה אגרת בקשה לקבלת מידע בסכום של 20 ש"ח (אשר תעודכן בהתאם לחוק) ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח.
  • ימלא טופס "בקשה לקבלת מידע" בצירוף אישור תשלום אגרת הבקשה ויגישו למשרד במזכירות החברה לחילופין ניתן להוריד הטופס המצ"ב למלא הבקשה ולשלחה בדואר.
  • ימתין לאישורו של אחראי ביצוע חוק חופש המידע בחברה, עו"ד נג'ייה בובו, לקבלת המידע הרצוי (תוך 60-30 ימים).

דחיית הבקשה:

יודיע הממונה על ביצוע החוק, על החלטתו שלא לאשר העמדת המידע למבקש -בכתב.   
   
זכות ערעור:
היה ולא אושרה הבקשה, זכאי המבקש לערער על ההחלטה, לבית המשפט המחוזי בחיפה.
 
להורדת טופס בקשה לקבלת מידע לחץ כאן.

תעריפים לגבייה - תקנות חופש המידע

  • בתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט - 1999 (להלן : "תקנות האגרות") נקבעו סוגי האגרות והסכומים אותן רשאית הרשות לגבות בגין טיפולה בבקשות למסירת מידע, ואלו הן האגרות :  
  • אגרת בקשה לקבלת מידע - 20 ש"ח. 
  • אגרת טיפול (אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו) - 30 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.  
  • אגרת הפקה של מידע בכתב -0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב שנמסר. אם המידע היה מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.  
  • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה – 150 ₪
חדשות ועדכונים